Obchodné podmienky

Tieto obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode PredajParfumov.sk. Podmienky bližšie upresňujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho.

Kontaktné údaje

Prevádzkovateľ internetového obchodu 
ProdejParfemu s.r.o.
Ve Žlíbku 1800, Areál BIG BOX, hala B10
Praha 9, 193 00
Spoločnosť je zaregistrovaná na MS v Prahe, oddíl C, vložka 357856,
IČ 13957201, DIČ CZ13957201


Telefón: 0373 249 518
E-mail: obchod@predajparfumov.sk

Adresa reklamačného oddelenia
ProdejParfemu s.r.o. - reklamačné oddelenie
Ve Žlíbku 1800, Areál BIGBOX, hala B10
193 00 Praha 9, Česká Republika

Informácie

Informácie o tovare a cene uvádzané predávajúcim sú záväzné s výnimkou zjavnej chyby. Ceny sú prezentované vrátane všetkých daní (napr. DPH) a poplatkov, okrem nákladov na doručenie tovaru.

Informácie o prijímaných spôsoboch platby sú uvedené tu. Predávajúci nepožaduje žiadne poplatky v závislosti na spôsobe platby.

Platobné podmienky

V obchode PredajParfumov.sk je možné platiť nasledujúcimi spôsobmi:

  • Dobierkou 
  • Bežným bankovým prevodom s variabilným symbolom (číslo objednávky)
  • Platobnou kartou (platobná brána ComGate Payments, a.s.)

Prijatie ponuky s dodatkom alebo odchýlkou nie je prijatím ponuky.

Potvrdenie obsahu zmluvy uzavretej v inej než písomnej forme, ktoré vykazuje odchýlky od skutočne ujednaného obsahu zmluvy, nemá právne účinky.

Prevzatie nevyžiadaného plnenia zo strany kupujúceho neznamená prijatie ponuky.

Doručovanie tovaru

Predávajúci dodá tovar kupujúcemu kompletný, obvykle do 2-3 dní od potvrdenia objednávky, pokiaľ u jednotlivého tovaru neuvádza inú lehotu dodania. Ak je pri tovare uvedené „skladom“, predávajúci tovar pošle najneskôr do dvoch pracovných dní. Kupujúci je povinný tovar prevziať a zaplatiť. Kupujúcemu sa doporučuje, aby si tovar pri prevzatí čo najskôr prekontroloval.

Ku každej zásielke je vystavený daňový doklad. Daňový doklad so všetkými náležitosťami je zasielaný e-mailom nasledujúci deň po prevzatí zásielky.

Ak o to kupujúci  požiada, potvrdí mu predávajúci v písomnej forme, v akom rozsahu a po akú dobu trvajú jeho povinnosti z chybného plnenia a akým spôsobom môže kupujúci práva z nich uplatniť.

Doprava a ceny dopravy

Tovar doručujeme týmto spôsobom:

Druh dopravy/převzetíCeny (EUR)
Packeta - Výdajné miesta2.5
Packeta - Domov3.5

Odvod DPH a predaj tovaru koncovým zákazníkom

Eshop od 1.7.2021 platí DPH z predaja tovaru na diaľku na Slovensku prostredníctvom jednotného miesta (OSS - One Stop Shop), príslušným daňovým úradom je Finančný úrad pre Juhomoravský kraj, Územné pracovisko Brno.

Nákupy na komerčné účely na maloobchodných stránkach PredajParfumov.sk sú výslovne zakázané, tovar je určený výhradne pre koncových spotrebiteľov.

(Faktúry obsahujú slovenskú sadzbu DPH, faktúra obsahuje české DIČ CZ13957201 spoločnosti ProdejParfemu s.r.o.)

Zrušenie objednávky a odstúpenie od zmluvy

Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru alebo poslednej časti dodávky, a to bez ohľadu na spôsob prevzatia tovaru či prevedenia platby. Uvedená lehota je určená k tomu, aby sa kupujúci v primeranom rozsahu zoznámil s povahou, vlastnosťami a funkčnosťou tovaru.

Podrobnejšie o odstúpení od zmluvy pri parféme a kozmetických výrobkoch sa môžete dočítať tu:

Vrátenie tovaru

Kupujúci je oprávnený od zmluvy odstúpiť aj kedykoľvek pred dodaním tovaru.

Odstúpenie od zmluvy kupujúci predávajúcemu zašle v 14 dennej lehote. Kupujúci nemusí uvádzať dôvod, pre ktorý od zmluvy odstupuje. Pre uľahčenie komunikácie je vhodné v odstúpení uviesť dátum nákupu či číslo zmluvy/predajného dokladu, bankové spojenie a zvolený spôsob vrátenia tovaru.

Predávajúci je povinný kupujúcemu vrátiť čiastku plne odpovedajúcu cene tovaru a zaplateným nákladom na jeho dodanie do 14 dní od odstúpenia od zmluvy. Najneskôr v rovnakej lehote je kupujúci povinný predávajúcemu zaslať zakúpený tovar. Tovar by mal byť vrátený predávajúcemu (nie na dobierku) kompletný, najlepšie v pôvodnom obale, nesmie javiť známky opotrebenia či poškodenia. Náklady vrátenia tovaru nesie kupujúci.

V prípade odstúpenia od zmluvy nie je predávajúci povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky spotrebiteľovi skôr, než mu spotrebiteľ tovar pošle, alebo preukáže, že bol tovar predávajúcemu zaslaný.

Ak je vrátený tovar poškodený porušením povinností kupujúceho, je predávajúci oprávnený voči kupujúcemu uplatniť nárok na náhradu zníženia hodnoty tovaru a započítať ho do vrátenej čiastky.

Výnimky: Právo na odstúpenie od zmluvy nemožno uplatniť v prípade zmlúv na dodanie digitálneho obsahu, ak nebol dodaný na hmotnom nosiči, či v prípade zmlúv o poskytovaní služieb, v oboch prípadoch za podmienky, že k splneniu došlo s predchádzajúcim výslovným súhlasom kupujúceho pred uplynutím lehoty pre odstúpenie od zmluvy; ďalej v prípade zmlúv na dodávku služieb alebo tovaru (vrátane alkoholických nápojov), ktorých cena závisí na výchylkách finančného trhu nezávisle na vôli predávajúceho; v prípade zmlúv na dodávku tovaru upraveného podľa priania spotrebiteľa alebo pre jeho osobu a v prípade zmlúv na tovar, ktorý podlieha rýchlej skaze, v prípade tovaru, ktoré bolo nenávratne zmiešané s iným tovarom, alebo vyňaté z uzavretého obalu a z hygienických dôvodov ho nemožno vrátiť; v prípade dodávky zvukových či obrazových nahrávok alebo počítačových programov, ak poruší kupujúci ich pôvodný obal; v prípade dodávky novín, časopisov aleboi ných periodík; v prípade zmlúv o ubytovaní, doprave, stravovaní alebo využití voľného času poskytovaných v určenom termíne alebo v prípade zmlúv uzavieraných na základe verejnej dražby podľa zákona upravujúceho verejné dražby.

On-line podanie reklamácie, odstúpenie od zmluvy

Práva a povinnosti z chybného plnenia

Akosť po prevzatí

Ak má prevzatý tovar nedostatky (napr. nemá zjednané alebo oprávnene očakávané vlastnosti, nehodí sa k obvyklému alebo zjednanému účelu, nie je kompletné, neodpovedá jeho množstvo, miera, hmotnosť, alebo akosť neodpovedá iným zákonným, zmluvným alebo aj predzmluvným paramtrom), jedná sa o chyby, za ktoré predávajúci zodpovedá.

Kupujúci môže u predávajúceho uplatniť najneskôr do dvoch rokov od prevzatia tovaru podľa svojho požiadavku nárok na bezplatné odstránenie vady alebo na primeranú zľavu z ceny; ak to nie je v povahe chyby neúmerné (hlavne ak nemožno chybu odstrániť bez zbytočného odkladu), možno uplatniť požiadavok dodania novej veci bez chyby alebo novej súčasti bez chyby, ak sa týka vada len tejto súčasti.

Ak nie je oprava alebo výmena tovaru možná, na základe odstúpenia od zmluvy môže kupujúci požadovať vrátenie kúpnej ceny v plnej výške.

Počas šiestich mesiacov od prevzatia tovaru sa predpokladá, že chyba tovaru existovala už pri prevzatí tovaru.

Predávajúci nie je povinný nároku kupujúceho vyhovieť, pokiaľ dokáže, že kupujúci pred prevzatím o chybe tovaru vedel alebo ju sám spôsobil.

V prípade predávaného použitého tovaru nezodpovedá za vady odpovedajúce miere doterajšieho používania alebo opotrebenia. V prípade vecí predávaných za nižšiu cenu predávajúci nezodpovedá za chybu, kvôli ktorej bola nižšia cena  zjednaná. Miesto práva na výmenu má kupujúci v týchto prípadoch právo na primeranú zľavu.

Zákonné práva z chýb

Predávajúci zodpovedá za vady vzniknuté po prevzatí tovaru v 24 mesačnej záručnej dobe alebo v dobe použiteľnosti uvedenej v reklame, na obale tovaru alebo v pripojenom návode.

V tejto lehote môže kupujúci uplatniť reklamáciu a podľa svojej voľby požadovať v prípade chyby, ktorá znamená podstatné porušenie zmluvy (bez ohľadu na to, či ide o chybu odstrániteľnú či neodstrániteľnú): 

  • odstránenie chyby dodaním novej veci bez chyby alebo dodaním chýbajúcej veci;
  • bezplatné odstránenie chyby opravou;
  • primeranou zľavou z kúpnej ceny; alebo
  • vrátenie kúpnej ceny na základe odstúpenia od zmluvy.

Podstatné je také porušenie zmluvy, o ktorom strana porušujúca zmluvu už pri uzavretí zmluvy vedela alebo musela vedieť, že by druhá strana zmluvu neuzavrela, ak by toto porušenie predvídala.

V prípade chyby, ktorá znamená nepodstatné porušenie zmluvy (bez ohľadu na to, ak ide o chybu odstrániteľnú či neodstrániteľnú), má kupujúci nárok na odstránenie vady alebo primeranú zľavu z kúpnej ceny.

Ak sa vyskytlaa odstrániteľná chyba po oprave opakovane (tretia reklamácia kvôli rovnakej závade alebo štvrtá reklamácia kvôli odlišným závadám) alebo má tovar väčší počet závad (najmenej tri chyby súčasne), môže kupujúci uplatniť právo na zľavu z kúpnej ceny, výmenu tovaru alebo odstúpiť od zmluvy.

Predávajúci nezodpovedá za chyby vzniknuté v dôsledku bežného opotrebenia alebo nedodržania návodu na použitie.

Vybavenie reklamácie

Kupujúci je povinný uplatniť reklamáciu u predávajúceho alebo osoby určenej na opravu bez zbytočného odkladu od zistenia nedostatku. Ak tak učiní písomne alebo elektronicky, mal by uviesť svoje kontaktné údaje, popis závady a požiadavky na spôsob vybavenia reklamácie.

Adresa reklamačného oddelenia
ProdejParfemu s.r.o. - reklamačné oddelenie
Ve Žlíbku 1800, Areál BIGBOX, hala B10
193 00 Praha 9, Česká Republika

Formuláre na stiahnutie tu:

On-line podanie reklamácie, odstúpenie od zmluvy

Potvrdenie o prijatí reklamácie prostredníctvom webového formulára je zákaznikovi zaslané obratom po odoslaní vyplneného formulára,
v prípade zaslania reklamácie prepravnou spoločnosťou predávajúci vyplní a zašle formulár slúžiaci ako potvrdenie o prijatí reklamácie nepredĺžene max. do 3 pracovných dní od jeho prijatia.

Kupujúci je povinný oznámiť predávajúcemu, aké právo si zvolil pri oznámení závady, alebo bez zbytočného odkladu po oznámení závady. Zmena voľby bez súhlasu predávajúceho je možná len vtedy, ak kupujúci žiadal o opravu vady, ktorá sa ukáže byť neodstrániteľná.

Ak si kupujúci nezvolí svoje právo z podstatného porušenia zmluvy včas, má práva ako v prípade nepodstatného porušenia zmluvy.

Kupujúci je povinný preukázať nákup tovaru (najlepšie dokladom o kúpe). Lehota na vybavenie reklamácie začína plynúť od predania/doručenia tovaru predávajúcemu alebo do miesta určeného na opravu. Tovar by mal byť pri preprave zabalený vo vhodnom obale, aby nedošlo k jeho poškodeniu, mal by byť čistý a kompletný.

Predávajúci je povinný bezodkladne, najneskôr do troch pracovných dní, rozhodnúť o reklamácii, prípadne o tom, že je na rozhodnutie potrebné odborné posúdenie. Informáciu o nutnosti odborného posúdenia kupujúcemu v tejto lehote oznámi. Reklamáciu, vrátane odstránenia závady, predávajúci vybaví bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní od jej uplatnenia, pokiaľ a s kupujúcim písomne nedohodnú na dlhšej lehote. Po uplynutí tejto lehoty má kupujúci rovnaké práva, ako by sa jednalo o podstatné porušenie zmluvy.

Ak predávajúci odmietne odstrániť závadu veci, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny alebo odstúpiť od zmluvy.

Záručná doba sa predlžuje o dobu od uplatnenia reklamácie do jej vybavenia alebo do doby, kedy bol kupujúci povinný si vec vyzdvihnúť. Ak dôjde k výmene tovaru alebo jeho časti, uplatní sa zodpovednosť predávajúceho ako keby išlo o kúpu nového tovaru alebo jeho časti.

Ak nie je umožnené sledovať stav vybavenia reklamácie on-line, predávajúci sa zaväzuje o vybavenie reklamácie kupujúceho informovať podľa jeho požiadavky e-mailovou správou alebo prostredníctvom SMS.

V prípade oprávnenej reklamácie náleží kupujúcemu náhrada účelne vynaložených nákladov.

Ochrana osobných údajov

Svoju informačnú povinnosť voči kupujúcemu v zmysle čl. 13 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46 / ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len "nariadenie GDPR") súvisiace so spracovaním osobných údajov kupujúceho na účely plnenia kúpnej zmluvy, na účely rokovania o tejto zmluve a na účely plnenia verejnoprávnych povinností predávajúceho plní predávajúci prostredníctvom samostatnéno dokumentu.

Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Tie vám zasielame zakaždým, keď u nás nakúpite, pokiaľ v zmysle § § 62 zák. č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách, v znení neskorších predpisov neodmietnete zasielanie elektronickej pošty na účely priameho marketingu. Spracúvanie osobných údajov na účely zaslania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní vašej spokojnosti s nákupom u nás. Na zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýz nášho trhového postavenia využívame sprostredkovateľa spracúvania, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.sk tomu na tieto účely môžeme odovzdávať informácie o kúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu. Vaše osobné údaje nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdané žiadnej tretej strane na jej vlastné účely. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môžete kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-maile s dotazníkom. V prípade vašej námietky vám dotazník nebudeme ďalej zasielať.

Spoločnosť ProdejParfemu s.r.o. je zaregistrovaná na Úrade pre ochranu osobných údajov ako správca osobných údajov pod číslom 00033115.

Riešenie sporov

Vzájomné spory medzi predávajúcim a kupujúcim riešia obecné súdy.

Predávajúci sa zaväzuje usilovať prednostne o mimosúdne riešenie sporov medzi kupujúcim, pokiaľ ich kupujúci neodmietne. 

Tento postup nie je mediáciou podľa zákona č. 202/2012 Zb., o mediácii, v platnom znení, ani rozhodcovským konaním podľa zákona č. 216/1994 Zb., o rozhodcovskom konaní a výkone rozhodcovských nálezov, v platnom znení, a jeho využitím nie je dotknuté oprávnenie strán obrátiť sa so svojim nárokom na súd.

Po dobu trvania jednania o mimosúdnom urovnaní sporu nebežia ani nezačnú bežať premlčacie a prekluzívne lehoty podľa občianskeho zákonníka, pokiaľ jedna zo strán sporu výslovne neodmietne v jednaní pokračovať.

Dozor nad dodržiavaním povinností podľa zákona č. 634/1992 Zb., o ochrane spotrebiteľa, v platnom znení, vykonáva Česká obchodná inšpekcia (www.coi.cz).

Ostatné

Kupujúcim sa pre účely týchto obchodných podmienok rozumie spotrebiteľ, ktorým je človek, ktorý na rozdiel od predávajúceho pri uzatvárení a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej podnikateľskej činnosti ani v rámci samostatného výkonu svojho povolania.

Predávajúcim sa pre účely týchto obchodných podmienok rozumie podnikateľ, ktorý na rozdiel od kupujúceho při uzavieraní a plnení zmluvy jedná vrámci svojej podnikateľskej činnosti alebo vrámci samostatného výkonu svojho povolania.

Ostatné tu neuvedené záležitosti sa riadia občianskym zákonníkom (č. 89/2012 Zb.), zákonom o ochrane spotrebiteľa (č. 634/1192 Zb.) a ďalšími právnym predpismi, v znení neskorších právnych predpisov.

Zmluva a otázky súvisiace sa riadia českým právom.

Zmeny obchodných podmienok v inej než obojstrannej odsúhlasenej písomnej forme sú vylúčené.

Spoločnosť ProdejParfemu s.r.o. upozorňuje, že informácie na webových stránkach internetového obchodu sú z časti preberané od tretích stán, môžu obsahovať vecné a technické nepresnosti, či typografické chyby a môžu byť aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia. Bezvýhradne sú však garantované údaje – názov tovaru a jeho objem, teda objednávaný tovar je nezspochybniteľný. PredajParfumov.sk ani prevádzkovateľ ProdejParfemu s.r.o. nenesú voči akejkoľvek strane zodpovednosť za škody spôsobené použitím informácií z internetového obchodu či odkazovaných internetových stránok.

Tieto obchodné podmienky sú účinné od 21. januára 2015.